foto1
Håndbold
foto1
Gymnastik og krop
foto1
Fodbold
foto1
Motionscenter
foto1
Mou If
Velkommen til Mou idrætsforening


Fodbold

Fodbold for alle, fodbold for sjov!

Gå til Fodbold

Håndbold

I håndboldafdelingen byder vi nye som ”gamle” spillere velkommen uanset niveau.

Gå til Håndbold

Gymnastik og krop

Leg, bevægelse og dans, spring- og rytmegymnastik, inde- og udendørs, vand, yoga, petanque, stavgang, walk and talk!

Gå til Gymnastik og krop

Motion

Er du til crossgym, styrketræning, cirkeltræning eller måske indoor cycling, kunne motionscenteret være for dig!

Gå til Motion

 

Onsdag den 5. februar kl. 19:

Afdelingsmøde for Vinterbadeklubben Limfjorden i klubhuset på Mou Havn, mødet er for alle medlemmer af Vinterbadeklubben.

 

Tirsdag den 25. februar kl. 19:

Generalforsamling for Mou Idrætsforening, her er alle medlemmer velkomne, der vil blive aflagt beretning, fremvist regnskab og valgt bestyrelsesmedlemmer samt andre poster i foreningen. Denne dag  er der selvfølgelig også mulighed for at komme med diverse forslag/ris/ros. Vi håber på et stort fremmøde.

Vinterbadeklubben Limfjorden ved Mou Havn, er blevet en stor succes både for nye badere og garvede badere fra andre vinterbadeklubber.
 
Benyt chancen for at blive dejligt varmet op i en varm sauna og efter behov kølet ned ude i vinden eller i det kølige vand i havnebassinet.
 
Du vil blive overrasket over hvor fantastisk en oplevelse det er ...
Fra den 7. januar 2020 starter anden periode denne vinter. Prisen er 300 kr. fra 7/1 – 15/4 2020. Pengene går primært til betaling af el-forbrug.
 
Vi bader med og uden badetøj, men alle er anstændige i saunaen og sidder enter på eller med et håndklæde omkring kroppen.
 
Snakken går lystigt og der er en god stemning.
Vi bader og hygger, nogen svømmer mens andre dypper ...
 
Vi bliver alle glade af den dejlige oplevelse, op til 4 gange om ugen, med 1 aften med sauna-gus.
 
Vi kommer fra nær og fjern, så kom .. og lær nye mennesker at kende på en afslappet og hyggelig måde.
 
Vinterbadeklubben Limfjorden har nået max. antal af medlemmer i dette efterår. Der er betaling af kontingent for to perioder hver vinter.
 
Vinterbadeklubben Limfjorden er en afdeling under Mou IF og derfor skal tilmelding ske via her på siden under fanen Tilmelding.
 
Åbningstider i sauna:
  • Tirsdag kl. 16 – 19 (saunagus 18-19)
  • Torsdag kl. 18 – 21
  • Lørdag kl. 8 - 11
  • Søndag kl. 8 – 13 (gæster 11-13)
  • Hvis du ikke er medlem endnu?? så skynd dig at melde dig ind nu ..
Kontakt evt.: Inger, mobil 40437556
 
 

Formand
Majken Willis-Christensen
Øster Vase 9
9280 Storvorde
Tlf.: 98313598
Mobil: 41104474
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Kasserer
Per Madsen
Ny Høstemarkvej 18
9280 Storvorde
Mobil: 40522238
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Næstformand
Helene Lis Nørgaard
Steffensvej 10, Egense
9280 Storvorde
Mobil: 22449824
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Bestyrelsesmedlem
Alf Nissen
Aalborgvej 19
9280 Storvorde
Mobil: 42650481
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Bestyrelsesmedlem
Susanne Jensen
Søren Juuls vej 6
9280 Storvorde
Mobil: 29645179
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter for: Mou Idrætsforening

 

§ 1 Foreningens navn er Mou Idrætsforening (MIF)

Stiftet den 8. maj 1935.

Foreningens hjemsted er Mou, Sejlflod Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål er at drive alsidig idræt og søge at fremme

interessen for idrætsudøvelse.

Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes de

respektive idrætsorganisationer og deres foreningssamvirker.

 

 § 3 Som aktive medlemmer kan alle optages. Som passivt medlem kan

kun optages sognets beboere. For udensogns interesserede med

tilknytning til MIF kan bestyrelsen godkende optagelse som passivt

medlem.

 

 § 4 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen

eller dens formål. Medlemmer, der er i restance, kan udelukkes

efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

Personer, der er udelukket af MIF, kan få afgørelsen optaget på foreningens

førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse

kan appelleres til specialforbund/landsforbund.

 

 § 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.

Indvarsling sker ved offentliggørelse på hjemmeside og sociale

medier, samt via medlemssystem med direkte henvendelse til

registrerede medlemmer senest 10 dage før afholdelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af

bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede stiller skriftlig

motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig

som den ordinære.

 

 

§ 6 Stemmeberettiget er ethvert medlem over 16 år, forudsat at

forfalden kontingent er betalt.

 

 

§ 7 Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører.

3. Beretning.

4. Regnskab, herunder fremlæggelse af næste års budget.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af Bestyrelse:

a. Formand (ulige år)

b. Næstformand (ulige år)

c. kasserer (lige år)

d. 2 menige medlemmer (på valg hvert år)

7. Godkendelse af afdelingsudvalgsformænd/-kvinder.

8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.

10. Valg af 2 repræsentanter til Mou-Hallens repræsentantskab.

11.  Eventuelt.

 

Alle valg er skriftlige. Alle beslutninger (jf. § 8) tages med relativ

stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

 § 8 Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver

generalforsamling, når forslag er formanden i hænde senest 15.

januar, og mindst 2/3 ad de fremmødte stemmeberettigede

stemmer herfor.

 

§ 9 Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt 2

menige medlemmer. Alle skal være fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen foretages hvert år. Formand, næstformand og

kasserer vælges dog for 2 år ad gangen.

2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

2 revisorer vælges for 2 år ad gangen. Den ene er på valg ulige år,

den anden er på valg lige år.

2 repræsentanter til Mouhallens repræsentantskab vælges for 1 år

ad gangen.

 

§ 10 De enkelte afdelinger afgør på de årlige afdelingsmøder, hvad

kontingentet skal være, for at deltage i afdelingens aktivitet.

Kontingentet er aldersbetinget.

De foreslåede kontingenter godkendes af bestyrelsen, og skal

fremlægges på generalforsamlingen i forbindelse med regnskab og

budgetter.

 

§ 11. Til varetagelse af det daglige arbejde i afdelingerne, fodbold,

håndbold, gymnastik og motion, dannes afdelingsudvalg, hvis

formand skal godkendes på generalforsamlingen.

Afdelingsformændene skal deltage i 2 bestyrelsesmøder årligt,

herudover kan afdelingsformændene til enhver tid deltage på

ethvert bestyrelsesmøde.

 

§ 12. Den til enhver tid af generalforsamlingen godkendte

afdelingsudvalgsformand indkalder i perioden 15. november - 10.

februar til afdelingsmøde med aflæggelse af beretning,

udarbejdelse af budget samt valg af formand og udvalg.

 

§ 13. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes normalt hver måned.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde holdes så ofte som formanden

finder det nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen/en

afdelingsformand indsender skriftlig begæring herom til formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens

medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens

stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin

forretningsorden.

 

§ 14. Under alle bestyrelsesmøder og forhandlinger føres protokol, som

skal fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde og på

generalforsamlingen.

 

 § 15. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen har kompetence til at nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsen indkalder forslag til og fastsætter hvert år inden 1.

februar budgetter for afdelingerne. I budgetlægningen vedtager

bestyrelsen hvad det årlige tilskud til fællesudgifterne skal være.

 

§ 16. Kassereren fører foreningens regnskab. Der skal altid af regnskabet

fremgå, hvilke beløb, der er ind- og udgået. Hver post skal

ledsages af et tilsvarende bilag. Udgiftsbilag skal godkendes af

formanden eller afdelingsformanden samt kassereren. Regnskabet

følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal hvert år

fremlægges på den ordinære generalforsamling. Det af bestyrelsen

udarbejdede budget godkendes på den ordinære

generalforsamling.

 

§ 17. Ved optagelse af lån og andre økonomiske spørgsmål i forhold til

pengeinstitutter og realkreditinstitutter er det den samlede

bestyrelse, der tegner og underskriver for foreningen. Foreningens

medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter

ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for

hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens

formue eller udbytte af nogen art. Al indgående kapital går gennem

forretningsudvalget.

 

 § 18. Foreningen kan kun opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte

stemmeberettigede medlemmer på 2 ekstraordinære

generalforsamlinger - hver med 14 dages mellemrum - stemmer

herfor. Eventuelle aktiver overdrages til andet kulturelt eller

velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

§ 19. Personer, der har gjort sig overordentlig fortjent i Mou Idrætsforening regi, kan

udnævnes til æresmedlem. Beslutningen herom kan træffes på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

  

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den

27. februar 2017.

Redaktør login